REFERENTNI CENTAR ZA DIJAGNOSTIKU I LIJEČENJE ZARAZE HIV-OM
MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI RH
KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI “DR. FRAN MIHALJEVIĆ”
HRVATSKO DRUŠTVO ZA INFEKTIVNE BOLESTI HLZ-a

organiziraju

SIMPOZIJ U POVODU DANA AIDS-a


28. studenog 2008.
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb

ORGANIZACIJSKI ODBOR
Prof.dr.sc. Josip Begovac, Referentni centar za dijagnostiku i liječenje zaraze HIV-om Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH
Prof.dr.sc. Antun Beus, Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, Zagreb
Prof.dr.sc. Tatjana Jeren, Hrvatsko društvo za infektivne bolesti HLZ-a

ADMINISTRATOR
Nevenka Jakopović, oec.
Klinika za infektivne bolesti “Dr Fran Mihaljević”

OPĆE INFORMACIJE
Simpozij se održava u velikoj predavaonici Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” u Zagrebu.
Kotizacija se ne plaća.
Hrvatska liječnička komora bodovat će navedeni Simpozij prema Pravilniku o stručnom usavršavanju.
Prijaviti se obvezno najkasnije do 20. studenog 2008. radi ograničenog broja mjesta i pripreme potvrdnica.
(N. Jakopović - tel. 46 03 240 ili faks: 46 78 235, e-mail: njakopovic@bfm.hr)

P R O G R A M

8:30 Registracija

9:00 – 10:30

Kolarić B., Gjenero-Margan I. Epidemiologija zaraze HIV-om u RH i svijetu

Begovac J. Antiretrovirusno liječenje 2008. g.

Maretić T. i sur. Infekcija bakterijom Mycobacterium avium complex u osoba zaraženih HIV-om

10:30 – 11:00 Stanka uz kavu

11:00 – 12:30

Višković K. i sur. Ultrazvuk u dijagnostici lipodistrofije

Kosanović L., Kolarić B. Rizično ponašanje korisnika droga u RH

Grđan K., Jovović I. Legislativa o HIV/AIDS-u RH: ima li promjena?

R a s p r a v a

Posljednja promjena: listopad, 2008.