KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI
“DR. FRAN MIHALJEVIĆ”
ZAGREB, MIROGOJSKA 8.
Broj : 01-996-1-2008.
Zagreb, 29. listopad 2008.

Na temelju čl. 35. Statuta Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, Zagreb, članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata (NN br.133/07), te čl. 8. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju zdravstvenih djelatnika (NN br. broj 33/94, 53/98, 64/98, 97/99, 84/01 i 43/03), kao ravnatelj Klinike donosim slijedeću

O D L U K U O IZBORU SPECIJALIZANATA

I
NIKOLINA RADAKOVIĆ, dr. med., s prebivalištem u Zagrebu, Ilica 109,
VANJA ROMIH, dr. med., s prebivalištem u Zagrebu, Majstora Radovana 30,
GORANA MAKSIĆ, dr. med., s prebivalištem u Zagrebu, Bencekovićeva 33 b,

izabiru se kao kandidati za specijalističko usavršavanje iz INFEKTOLOGIJE.

II
Po pravomoćnosti ove Odluke, podnijet će se prijedlog Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske za izdavanje Rješenja o specijalizaciji kandidatima iz točke I ove Odluke.

III
Ova Odluka javno se objavljuje na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici ove Klinike.


O b r a z l o ž e nj e

Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, Zagreb, temeljem Plana specijalizacija Klinike za 2008.godinu, prihvaćenog od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske dopisom Klasa 131-01/08-01/19, ur.br. 534-07-2-2/3-08-2, od dana 06.svibnja 2008. godine, raspisala je javni natječaj za izbor kandidata za specijalističko usavršavanje iz infekologije – tri specijalizacije iz infektolgije. Natječaj je objavljen 17. rujna 2008. godine u dnevnom listu Vjesnik.
Prijavu je u propisanom roku podnijelo šest kandidata i to; Gorana Maksić dr. med. iz Zagreba, Vanja Romih dr. med. iz Zagreba, Nikolina Radaković dr. med. iz Zagreba, Marina Prpić dr. med. iz Senja, Sandra Ljubičić dr. med. iz Samobora, te Daniela Blagojević dr. med. iz Zagreba.

Stručno povjerenstvo Klinike za izbor specijalizanata iz infektologije pregledalo je pristigle prijave (ukupno 6), i konstatiralo, da je potpunu dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta iz natječaja predalo četiri (4) pristupnika i to: dr. Gorana Maksić, dr. Vanja Romih, dr. Nikolina Radaković i dr. Daniela Blagojević te da navedeno četvoro kandidatkinja zadovoljava opće uvjete iz članka 2. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br.133/07) i da su kandidatkinje prošle psihološko testiranje.

Dvije pristupnice nisu predale potpunu natječajnu dokumentaciju i to: dr. Marina Prpić, koja nije priložila dokaz o rezultatu psihološkog testiranja, i dr. Sandra Ljubičić, koja nije priložila certifikat o poznavanju rada na računalu koji se priznaje u zemljama Europske unije, te njihove prijave nisu dalje razmatrane sukladno članku 5. stavak 3. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata (NN br.133/07).

Pristupnice s potpunom natječajnom dokumentacijom bile su pisanim putem pozvane na razgovor s Povjerenstvom u Kliniku dana 15.10.2008.


Na razgovor su se odazvale sve pozvane pristupnice.

Stručno povjerenstvo provelo je bodovanje pristupnica u skladu s čl. 3. i 5. "Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata" (Narodne novine Republike Hrvatske br. 133/07), izradilo bodovnu listu za svaku pristupnicu kao i Konačni redosljed kandidata, te ga sukladno čl. 7. istog Pravilnika dostavilo ravnatelju Klinike.

Prema Konačnom redosljedu kanditata Nikolina Radaković dr. med. iz Zagreba ostvarila je ukupno 15,71 bodova, Vanja Romih dr. med. iz Zagreba, ostvarila je ukupno 13,06
bodova, Gorana Maksić dr. med. iz Zagreba, ostvarila je ukupno 12,78 bodova, a Daniela Blagojević dr. med. iz Zagreba kupno 12,57 bodova.

Slijedom svega izloženog, nakon uvida u bodovne liste i u Konačni redosljed kandidatkinja izrađene od strane Stručnog povjerenstva Klinike za izbor specijalizanata, te ostalu dokumentaciju koja prileži spisu, a pozivom na članak 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata" (Narodne novine br. 133/07), prema kojem ravnatelj zdravstvene ustanove donosi odluku o izboru specijalizanata isključivo na temelju redosljeda kandidata utvrđenog zbrajanjem bodova koje su pristupnici ostvarili na temelju bodovanja i razgovora s Povjerenstvom, te pod ispunjenim uvjetom da su rezultati psihološkog testiranja pozitivni, odlučeno je kao u izreci ove Odluke, odnosno od četiri bodovana kandidata za specijalističko usavršavanje iz infekologije izabrana su tri kandidata koja su ostvarila največi broj bodova.


R a v n a t e lj

Prof. dr. sc. Antun Beus

Pouka o pravnom lijeku:
Temeljem članka 9. stavke 3. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata
nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, Zagreb u roku od 8 dana od objave ove Odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Klinike.


Dostaviti:
1.) Gorana Maksić dr. med. iz Zagreba, Bencekovićeva 33 b,
2.) Vanja Romih dr. med. iz Zagreba, Majstora Radovana 30,
3.) Nikolina Radaković dr. med. iz Zagreba, Ilica 109,
4.) Marina Prpić dr. med. iz Senja, Kapitulska 39,
5.) Sandra Ljubičić dr. med. iz Samobora, P. Katančića 43,
6.) Daniela Blagojević dr. med. iz Zagreba, Vrbanićeva 6.
7.) Oglasna ploča i internetska stranica Klinike
8.) Pismohrana

 

********************************************************************+

Klinika za infektivne bolesti
“Dr. Fran Mihaljević”, Zagreb, Mirogojska 8.
Broj : 01-1036-1-2008.
Zagreb, 10. studenog 2008. godine

Na temelju čl. 35. Statuta Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, Zagreb, članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata (NN br.133/07), te čl. 8. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju zdravstvenih djelatnika (NN br. broj 33/94, 53/98, 64/98, 97/99, 84/01 i 43/03), kao ravnatelj Klinike donosim slijedeću

O D L U K U O IZBORU SPECIJALIZANTA

I
SILVIJA ŠOPREK, dr. med., s prebivalištem u Vrbovcu, Gradečka 32,

izabire se kao kandidatkinja za specijalističko usavršavanje iz MEDICINSKE MIKROBIOLOGIJE S PARASITOLOGIJOM.

II
Po pravomoćnosti ove Odluke, podnijet će se prijedlog Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske za izdavanje Rješenja o specijalizaciji kandidatkinji iz točke I ove Odluke.

III
Ova Odluka javno se objavljuje na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici ove Klinike.

o b r a z l o ž e nj e

Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, Zagreb, temeljem Plana specijalizacija Klinike za 2008.godinu, prihvaćenog od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske dopisom Klasa 131-01/08-01/19, ur.br. 534-07-2-2/3-08-2, od dana 06.svibnja 2008. godine, raspisala je javni natječaj za izbor kandidata za specijalističko usavršavanje iz medicinske mikrobiologije s parasitologijom – jedna specijalizacija iz medicinske mikrobiologije s parasitologijom. Natječaj je objavljen 15. listopada 2008. godine u dnevnom listu Vjesnik.
Prijavu su u propisanom roku podnijele četiri kandidatkinje i to; Katarina Zahariev dr. med. iz Zaprešića, Silvija Šoprek dr. med. iz Vrbovca, Gorana Džepina dr. med. iz Zagreba, te Morana Dinter dr. med. iz Rijeke.

Stručno povjerenstvo Klinike za izbor specijalizanta iz medicinske mikrobiologije s parasitologijom pregledalo je pristigle prijave (ukupno 4), i konstatiralo, da su potpunu dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta iz natječaja predale sve četiri (4) pristupnice i to: dr. Katarina Zahariev, dr. Silvija Šoprek, dr. Gorana Džepina i dr. Morana Dinter te da navedene četiri kandidatkinje zadovoljavaju opće uvjete iz članka 2. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br.133/07) i da su kandidatkinje prošle psihološko testiranje.

Pristupnice s potpunom natječajnom dokumentacijom bile su pisanim putem pozvane na razgovor s Povjerenstvom u Kliniku dana 04.11.2008.

Na razgovor su se odazvale sve pozvane pristupnice.

Stručno povjerenstvo provelo je bodovanje pristupnica u skladu s čl. 3. i 5. "Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata" (Narodne novine Republike Hrvatske br. 133/07), izradilo bodovnu listu za svaku pristupnicu kao i Konačni redosljed kandidatkinja, te ga sukladno čl. 7. istog Pravilnika dostavilo ravnatelju Klinike.

Prema Konačnom redosljedu kanditkinja Silvija Šoprek dr. med. iz Vrbovca ostvarila je ukupno 12,81 bodova, Gorana Džepina dr. med. iz Zagreba, ostvarila je ukupno 12,19
bodova, Katarina Zahariev dr. med. iz Zaprešića, ostvarila je ukupno 10,87 bodova, a Morana Dinter dr. med. iz Rijeke kupno 9,03 bodova.

Slijedom svega izloženog, nakon uvida u bodovne liste i u Konačni redosljed kandidatkinja izrađene od strane Stručnog povjerenstva Klinike za izbor specijalizanta, te ostalu dokumentaciju koja prileži spisu, a pozivom na članak 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata" (Narodne novine br. 133/07), prema kojem ravnatelj zdravstvene ustanove donosi odluku o izboru specijalizanata isključivo na temelju redosljeda kandidata utvrđenog zbrajanjem bodova koje su pristupnici ostvarili na temelju bodovanja i razgovora s Povjerenstvom, te pod ispunjenim uvjetom da su rezultati psihološkog testiranja pozitivni, odlučeno je kao u izreci ove Odluke, odnosno od četiri bodovane kandidatkinje za specijalističko usavršavanje iz medicinske mikrobiologije s parasitologijom izabrana je jedna kandidatkinja koja je ostvarila največi broj bodova.

R a v n a t e lj

Prof. dr. sc. Antun Beus