Na temelju članka 35. Statuta Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb, ravnatelj Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb, Mirogojska 8., oglašava

NATJEČAJ

za izbor kandidata/kandidatkinje i prijam u radni odnos na određeno vrijeme za specijalističko usavršavanje iz medicinske mikrobiologije s parasitologijom - jedna specijalizacija iz medicinske mikrobiologije s parasitologijom

Opći uvjeti koje pristupnik za odobravanje specijalizacije mora ispunjavati: visoka stručna sprema - doktor medicine, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad nadležne komore, aktivno znanje jednoga stranog jezika i certifikat o poznavanju rada na računalu koji se priznaje u zemljama Europske unije.

Na natječaj se ravnopravno mogu prijaviti kandidati oba spola.

Mjerila za utvrđivanje redoslijeda pristupnika - kandidata utvrđena su u čl. 3., 5., 6. i 8. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata (Narodne novine Republike Hrvatske br. 133/07, dalje: Pravilnik).

Uz prijavu na natječaj, koju su pristupnici dužni dostaviti u pisanom obliku i vlastoručno je potpisati te životopis, kandidati su dužni priložiti odgovarajuće dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja (original ili preslik dokaza ovjeren kod javnog bilježnika), i to:

1. diploma
2. uvjerenje o položenome stručnom ispitu
3. odobrenje za samostalni rad od nadležne komore
4. dokaz o aktivnom znanju jednoga stranog jezika
5. certifikat o poznavanju rada na računalu koji se priznaje u zemljama Europske unije
6. domovnica
7. dokaz o rezultatu psihološkog testiranja izvršenog kod Doma zdravlja Željezničar Zagreb. G. Ninskog 3. kao ugovornog subjekta medicine rada ove Klinike, s ocjenom suglasno čl. 5. stavak 2. Pravilnika.

U svrhu utvrđivanja redoslijeda pristupnika za odobravanje specijalizacije pristupnik prilaže ovjerene preslike sljedećih dokumenata:

1. potvrdu fakulteta o dužini studija
2. potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena studija (na dvije decimale)
3. dokaz o dobivenim nagradama za vrijeme studija (nagrada rektora Sveučilišta, nagrada dekana Medicinskog fakulteta, nagrada Hrvatske akademije medicinskih znanosti)
4. potvrdnicu o završenom poslijediplomskom studiju (doktorski studij/magistarski studij), magisteriju - titula magistra znanosti ili doktoratu - titula doktora znanosti
5. dokaz o stručnoj i znanstvenoj aktivnost (radovi u indeksiranim časopisima CC, SCI, SSCI (ako je pristupnik prvi autor ili koautor), radovi objavljeni "in extenso" (ako je pristupnik prvi autor ili koautor), ostali radovi i sažeci (samo ako je pristupnik prvi autor).
6. dokaz o aktivnom sudjelovanju na stručnim i znanstvenim kongresima/skupovima (izlaganje na kongresu/stručnom skupu)
7. dokaz o aktivnom znanju drugog ili trećega stranog jezika
8. potvrdnicu o radu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti nakon položenog stručnog ispita (rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na otocima, brdsko-planinskim područjima RH i područjima posebne državne skrbi).
9.dokaz o sudjelovanju u Domovinskom ratu tijekom 1991. godine, odnosno suglasno čl. 8. Pravilnika

Ako pristupnik ne dostavi pojedine dokaze, s te osnove neće moći ostvariti odgovarajuće bodove.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 15 dana od objave ovoga natječaja.

Prijave se šalju na adresu: Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb 10.000, Mirogojska 8., oglašava, s naznakom: "Prijava na natječaj za prijam specijalizanta iz medicinske mikrobiologije s parasitologijom".

Odabranim pristupnicima ponuditi će se zaključenje ugovora o radu na određeno vrijeme radi specijalističkog usavršavanja, kao i zaključenje ugovora o specijalizaciji kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.

Postupak izbora provest će se sukladno Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 133/07) i Pravilnika o specijalizaciji Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Sukladno odredbama članka 9. Pravilnika, odluka o izboru specijalizanata bit će objavljena na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Klinike (www.bfm.hr).

Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb

 

U Zagrebu, dne. 15.10.2008.